How it works

މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް

1. Track
1. ހޯދުން

We use Bluetooth signals to determine if you are near another TrackEkee user.

ބްލޫޓޫތު މެދުވެރިކޮށް ޓެރޭސްއެކީ
ބޭނުންކުރާ އެހެންމީހުން ކައިރީގައި ވޭތޯ ބަލާނެ.

2. ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު
2. Private

This proximity data is encrypted and stored only on your phone.

އެއެޕްލިކޭޝަނުން ނެގޭ ޕްރޮކްސިމިޓީ ޑޭޓާ
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފޯނުގައި ބެހެއްޓޭނެ.

3. Shared
3. ހިއްސާކުރުން

HPA will seek your consent to upload the data, if it’s needed for contact tracing

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެޗްޕީއޭއިން މިމަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އަހާނެ.