TraceEkee Privacy Statement

ޓްރޭސްއެކީ އަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

TraceEkee is an app that can be downloaded voluntarily and facilitates the contact tracing process. With your consent, it exchanges Bluetooth signals with nearby phones running the same app.

ޓްރޭސްއެކީ އަކީ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ އަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ހެދިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައި ޑައުންލޯޑުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ބޭނުންކުރާ ފަރާތުގެ ރުހުމާއިއެކު މިއެޕްލިކޭޝަނުން ބްލޫޓޫތް މެދުވެރިކޮށް މިއެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކާއި ދިމާވެފައިވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.

This allows you to be informed if you were in prolonged physical proximity with an infected person. While this is an urgent public health emergency, we are committed to safeguarding your privacy and ensuring you have control over your data.

މިއެޕްލިކޭޝަންގެ މަޤްސަދަކީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތަކާއި ގާތުން އެއްތާވި (ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓް) މީހުން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދުރާލާ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. ޢާއްމު ސިއްޙަތުގެ ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ވީނަމަވެސް މިއެޕްލިކޭޝަނަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެލެއްޓުމާއި ދެވޭ ޒާތީ މަޢުލޫމާތަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތުކަމުގައި ކަށަވަރުކުރަމެވެ.

We store limited data

މިއެޕްލިކޭޝަނުންގައި ބަހައްޓާނީ ވަރަށް މަދު މިންވަރެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

The only identity data we store is:

މިގޮތުން މީހުން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ބެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.

When you sign up, a random User ID is generated and associated with your mobile number. Both the mobile number and User ID are stored in a secure server, and never shown to the public.

އެޕްލިކޭޝަނަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން މޯބައިލް ނަންބަރާ އެކީ ބޭނުންކުރެވޭ ޔޫޒަރ އައިޑީއެއް ދެވޭނެއެވެ. މި ދެ ނަންބަރަކީ ވެސް ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނޭހެން އަދި ޢާއްމުންނަށް ނުފެންނާނޭ ގޮތަށް ސާރވާރ އެއްގައި ރައްކާކުރެވޭނޭ އެއްޗެކެވެ.

We do not collect data about your GPS location

މި އެޕްލިކޭޝަނުން މީހާ ހުރި ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުނަގާނެއެވެ.

TraceEkee uses Bluetooth to approximate your distance to other phones running the same app. We do not collect data about your GPS location. Neither do we collect data about your WiFi or mobile network.

ޓްރޭސްއެކީ އިން ބްލޫޓޫތެގެ އެހީގައި މިއެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރާ އެހެން މީހުންނާ އެއްތާވެފައިވާ މީހުން ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ. މިއެޕްލިކޭޝަނުން މީހާ ހުރިތަނުގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން، ވައިފައި އަދި މޯބައިލް ނެޓްވޯކާއި ބޭހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުނަގާނެއެވެ.

Data about phones near you does not reveal personal identities

މިއެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރާ އެހެން މީހުންނާ އެއްތާވެފައިވާކަން އިނގުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެޕްލިކޭޝަނަށް އެމީހެއްގެ އެއްވެސް ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ނޭނގޭނެއެވެ.

When you are close to another phone running TraceEkee, both phones use Bluetooth to exchange a Temporary ID. This Temporary ID is generated by encrypting the User ID with a private key held by the Health Protection Agency (HPA). It can only be decrypted by HPA, and does not reveal your identity or the other person's identity.

ޓްރޭސްއެކީ ބޭނުންކުރާ އެހެން ފޯނަކާއި ކައިރިވެއްޖެނަމަ ދެފޯނުގެ ބްލޫޓޫތު އެހީގައި ވަގުތީ އައިޑީ އެއް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. މި ވަގުތީ އައިޑީއަކީ ޔޫޒަރ އައިޑީ އެޗްޕީއޭގެ ޕްރަިވެޓް ކީއަކާއި އެކު އެންކްރިޕްޓްކޮށްގެން ޖެނެރޭޓްކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި މިމަޢުލޫމާތު ޑީކްރިޕްޓް ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެޗްޕީއޭއިންނެވެ. ނަމަވެސް މީގެން މީހާގެ އަދި އަނެއްމީހާގެ ވެސް އެއްވެސް ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ނޭނގޭނެއެވެ.

Data about phones near you is stored on your phone

Data about phones near you is stored only on your phone. If a user gets infected with COVID-19, he/she has the option to give HPA access to his/her TraceEkee data.

Other third-party services will not be able to track your identity

The Temporary ID that your phone exchanges with nearby phones is refreshed at regular intervals. The lack of a persistent identifier means it is impossible for third parties to identify or track you.

You are in control of your data, and can revoke consent any time

You can revoke consent by emailing traceeke[email protected] with the mobile number you registered in the app.

We will then delete your mobile number and User ID from our server. This renders meaningless all data that your phone has exchanged with other phones, because that data will no longer be associated with you.

Your data will only be used for COVID-19 contact tracing

When you grant HPA access to your TraceEkee data, this data will be used solely for contact tracing of persons possibly exposed to COVID-19.

TraceEkee will only communicate with nearby phones for a limited time

We will only use TraceEkee for contact tracing. Once contact tracing ceases, you will be prompted to disable TraceEkee's functionality.

You can also disable TraceEkee's functionality any time by turning the app's Bluetooth permissions off or deleting the app. If contact tracing is required for a future outbreak, you will be prompted to enable permissions, or you can reinstall the app.

We use anonymised data to improve TraceEkee

TraceEkee collects anonymised data about your device and app (e.g. device model, app version) to help us improve the app and provide a better user experience.